สยาม อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด

การจัดการดูแล นา ข้าว ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศและธาตุอาหาร

ชาวนาจึงให้ความสำคัญ นา ข้าว พืชเศรษฐกิจ ที่มีความสําคัญมากของประเทศ ข้าวเป็นพืช ที่ปลูกง่าย เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ดินที่เหมาะสม

การจัดการดินและธาตุอาหาร สำหรับในนาข้าว

ข้าว นับเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มีความสําคัญมากของประเทศ การผลิตข้าวในปัจจุบัน เน้นการแข่งขันทางการตลาด ดังนั้น ชาวนาจึงให้ความสำคัญ ต่อการลดต้นทุนการผลิต ให้ได้ผลกำไรสูงสุด อย่างไรก็ตาม การลดต้นทุนไม่ได้หมายถึง การลดปัจจัยการผลิต ตัวอย่างเช่น การใส่ปุ๋ย หากใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธี สอดคล้องกับสภาพดิน ชนิดพืช และเหมาะกับเวลาที่พืชต้องการ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยลดต้นทุน ในการผลิตได้

นา ข้าว
นา ข้าว

ดินดี และการใช้ปุ๋ย ที่เหมาะสม

ดิน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ อย่างมากในการเพาะปลูกพืช พื้นที่ปลูกข้าวของประเทศไทย สามารถจำแนกลักษณะดินนาได้ 3 ลักษณะ คือ ดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย หรือดินร่วนปนดินทราย ซึ่งวิธีการจัดการและการใส่ปุ๋ย ก็แตกต่างกันออกไป

ดินเหนียว เป็นดินค่อนข้าง อุดมสมบูรณ์สูงกว่า ดินชนิดอื่นๆ การวิเคราะห์ธาตุอาหารหลักๆ พบว่า ดินเหนียวมีปริมาณธาตุโพแทสเซียม ที่เพียงพอต่อความต้องการของข้าวแล้ว การใส่ปุ๋ยเคมีจึงแนะนำ ให้ใส่เพียงปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส เท่านั้น แต่เนื่องจากมีการเพาะปลูก มาอย่างต่อเนื่อง มานานหลายสิบปี จึงอาจจะต้องมีการเติมปุ๋ย หรือธาตุอาหารโพแทสเซียม ลงไปบ้าง

ดินร่วนและดินทราย ลักษณะเนื้อดินหยาบกว่า และมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ควรใช้ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักครบ คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม 

ดินร่วนปนทราย และดินทราย เป็นดินที่มีอินทรียวัตถุต่ำ จึงนิยมปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกและปุ๋ยพืชสด เพื่อให้มีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น สามารถอุ้มน้ำได้ดีขึ้น สำหรับปุ๋ยพืชตระกูลถั่ว ที่มีคุณสมบัติพิเศษ จะช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศ แล้วปลดปล่อยไนโตรเจนลงสู่ดิน ได้แก่ ปอเทือง เป็นปุ๋ยพืชสดที่ทนทาน ต่อความแห้งแล้ง ใช้เมล็ดพันธุ์น้อยแต่ให้ ธาตุไนโตรเจนสูง หรือถั่วพร้าใช้เมล็ดพันธุ์ ถั่วพร้า ประมาณไร่ละ 10 กิโลกรัม ได้ปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ 2-3 ตัน ต่อไร่ น้ำหนักสด ได้ปุ๋ยไนโตรเจน หรือยูเรีย 46-0-0 ประมาณ 30-39 กิโลกรัม ต่อไร่

การดำนา

ปัญหาดินเปรี้ยว นา ข้าว

ปัจจุบัน พื้นที่ทำนาหลายแห่งประสบปัญหาดินเปรี้ยว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปลูกข้าวเช่น จังหวัดฉะเชิงเทรา (อำเภอบางน้ำเปรี้ยว) จังหวัดนครนายก (อำเภอองครักษ์ อำเภอหนองเสือ และอำเภอใกล้เคียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อำเภอเสนา อำเภอบางบาล) รวมทั้งพื้นที่ที่มีการตักหน้าดิน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี แนะนำให้เกษตรกรเตรียมดินก่อนปลูกดังนี้ คือ ขังน้ำในนาข้าวประมาณ 1-2 วัน และปล่อยน้ำทิ้ง ประมาณ 1-2 รอบ ใส่ปุ๋ยธาตุอาหารรองแมคซีแคลช่วงตีดินหรือทำเทือก อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าเกษตรกรใส่ไม่ทันช่วงดังกล่าว ให้ใส่หลังจากนั้นในอัตราเดียวกัน หลังจากนั้นให้ปลูกข้าวตามขั้นตอนปกติ

ในอดีตพื้นที่การเกษตร แทบจะไม่ต้องใส่ปุ๋ย พืชก็สามารถให้ผลผลิตได้ เพราะดินมีความอุดมสมบูรณ์ ประชากรมีน้อยและการเพิ่มผลผลิต ทำได้โดยการขยายพื้นที่เพาะปลูก แต่ปัจจุบันมีการใช้ที่ดิน เพาะปลูกพืชอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยไม่มีการบำรุงดิน อย่างเหมาะสมทำให้ดินเสื่อมโทรม ส่งผลให้ผลผลิตลดลง ดังนั้น การรักษาความอุดมสมบูรณ์ ของดินให้ยั่งยืนนั้น จึงต้องใส่ธาตุอาหารบำรุงดิน เท่ากับที่เอาออกไปจากดิน ในรูปของผลผลิต ทั้งนี้ ธาตุอาหารสำคัญที่ข้าวต้องการ และเป็นตัวกำหนดการ เจริญเติบโต และปริมาณการให้ผลผลิตของข้าว ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ซึ่งดินโดยทั่วไป มีไม่เพียงพอ จำเป็นต้องเพิ่มให้กับพืช ในรูปของปุ๋ยเคมี

ไนโตรเจน มีความสำคัญกับข้าวในทุกๆ ระยะการเจริญเติบโต และใช้มากในระยะแรก เพื่อช่วยการแตกกอ ขยายขนาดใบ ส่งผลต่อการออกรวง และติดเมล็ดอีกด้วย หากต้นข้าวได้รับไนโตรเจน ในอัตราส่วนที่เหมาะสม จะทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโต แตกกอดีและให้ผลผลิตสูง โดยการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ให้เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด ควรจะใส่ในขณะที่ดินมีความชื้น แล้วจึงปล่อยน้ำเข้าท่วม แปลงนาภายใน 3-5 วัน

ฟอสฟอรัส ทำให้ต้นข้าวมีระบบ ของรากที่แข็งแรง กระตุ้นพัฒนาการทางลำต้น ในช่วงเริ่มต้นเพิ่มประสิทธิการแตกกอ และมีส่วนสำคัญต่อการให้ผลผลิต พื้นที่ภาคกลางแม้จะมีฟอสฟอรัส สะสมอยู่ในดินสูง แต่การปลูกข้าว ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ปุ๋ย ฟอสฟอรัส ในการปลูกข้าว

โพแทสเซียม ข้าวได้รับโพแทสเซียม ในปริมาณที่เพียงพอจะส่งเสริมให้ข้าว ใช้ธาตุไนโตรเจนและ ฟอสฟอรัสได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยให้ต้นข้าวแตกกอดี ใบสมบูรณ์ รากและลำต้นแข็งแรง เพิ่มรวงและการติดเมล็ด ทนทานการเปลี่ยนแปลง ของสภาพอากาศ ต้านทานการเข้าทำลายของเชื้อโรค ส่งผลต่อ ผลผลิตข้าวทั้งปริมาณและคุณภาพที่ดี

ใส่ปุ๋ยในนาข้าว

การใส่ปุ๋ยนาข้าว

ปุ๋ย เป็นปัจจัยสำคัญ ในการทำนา การตรวจวิเคราะห์ดินในแปลงนา ก่อนจะปลูก โดยเก็บตัวอย่างดินตามหลักการส่ง ไปตรวจวิเคราะห์เพื่อ จะได้รู้ว่าสภาพดินในพื้นที่แปลงปลูก ว่ามีธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม มากน้อยแค่ไหน มีความเป็นกรดด่าง อยู่ในระดับใด แล้วนำผลการตรวจวิเคราะห์ดินมากำหนดสูตรของปุ๋ยที่จะใช้ จะช่วยให้เกษตรกรสามารถเลือกใช้ปุ๋ย ให้ตรงกับสภาพดิน ในอัตราส่วนและระยะเวลา ที่เหมาะสมจะช่วยให้พืช โดยเฉพาะ ข้าว ที่ต้องการใช้ปุ๋ยในปริมาณ ที่ค่อนข้างสูง สามารถเติบโตได้ดี นา ข้าว

ข้าวเป็นพืช ที่ปลูกง่าย เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ดินที่เหมาะสมกับ การเพาะปลูกข้าว คือ ดินเหนียวกึ่งดินร่วนเหนียว เป็นที่ราบลุ่ม และสามารถอุ้มน้ำได้ดี ระดับหน้าดินลึก ไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ระหว่าง 5.0-6.5 ที่มีปริมาณธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เฉลี่ย 3.55 0.22 และ 1.8 % ตามลำดับรวมทั้งมีความสม่ำเสมอ ของพื้นที่เพื่อง่ายในการปล่อยน้ำเข้า และปล่อยน้ำออกจากแปลง รวมไปถึงการวางแผนใช้ปุ๋ยและการป้องกัน กำจัดวัชพืช และศัตรูพืช แต่อย่างไรก็ตามในการปลูกข้าว นั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ อย่างเข้ารวมอยู่ด้วยกัน เพื่อให้ข้าวมีผลผลิตมากที่สุด อาทิเช่น แหล่งน้ำ อุณหภูมิ แสงแดด ฯลฯ

เมนูลัด

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย ปรึกษาฟรี!!!

หากต้องการที่ปรึกษาในการเปิดหน้าร้านเพื่อขายข้าวสารหรือสนใจสินค้าของเรา สามารถโทรติดต่อเราได้ ทางเรายินดีให้คำแนะนำอย่างเต็มที่

Copyright © 20212. All rights reserved.